Eshop Zasady i Warunki

 
Niniejsze ogólne zasady i warunki sprzedaży (zwane dalej "OZWS") określają i regulują sposób dostępu i przeglądania Strony internetowej administrowanej przez Giftify SA, za pośrednictwem której Centrum Handlowe udostępnia możliwość zakupu kart podarunkowych Kupującym oraz określają prawa i obowiązki Kupujących Karty Podarunkowe na wspomnianej Stronie Internetowej.

Dokonując zamówienia na Stronie internetowej, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OZWS i je akceptuje.


 

ARTYKUŁ 1.  DEFINICJE

Kupujący

Współkontrahent, który zamówił lub nabył jedną lub kilka Kart Podarunkowych na Stronie Internetowej.

Karta podarunkowa

Karta Podarunkowa nabyta przez Kupującego na Stronie Internetowej, która w razie potrzeby ma format fizyczny (karta w ścisłym tego słowa znaczeniu), dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie pieniądza elektronicznego nabytego w sieci wskazanej przez Centrum Handlowe.

Centrum Handlowe

Centrum Handlowe Galeria Wileńska, którego siedziba znajduje się pod adresem: ul. Targowa 72, 03-734, Warsaw (WSSM Warsaw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowa 72, 03-734 Warsaw, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363487, posiadającą NIP: 5272636074, REGON: 142570233)

Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych

Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych.

OZWS

Niniejsze warunki sprzedaży.

Strona

Centrum Handlowe, Wydawca i Kupujący lub jedna z tych stron, gdy słowo to jest napisane w liczbie pojedynczej.

Wydawca

Giftify, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Cantersteen 47, 1000 Bruksela (Belgia), zarejestrowana w Banque Carrefour des Entreprises [belgijski rejestr przedsiębiorstw] pod numerem 0820.246.648.

Strona internetowa

Strona internetowa galeriawilenska.giftify.net utworzona dla Centrum Handlowego, w którym można nabyć Karty Podarunkowe. 

Użytkownik

Użytkownik końcowy Karty Podarunkowej. Kupujący może, ale nie musi być Użytkownikiem Karty Podarunkowej, w zależności od tego, czy sam z niej korzysta, czy też przekazuje ją osobie trzeciej.

 

ARTYKUŁ 2. ZAMÓWIENIE KARTY PODARUNKOWEJ

2.1. Na stronie internetowej można zamówić jedną lub kilka Kart Podarunkowych. Kwota obciążenia salda pieniądza elektronicznego na Karcie Podarunkowej może być wybrana przez Kupującego z opcji dostępnych domyślnie lub dowolnie zdefiniowana przez Kupującego w ramach limitów wyświetlanych na Stronie Internetowej. Cena zakupu Kart Podarunkowych to kwota salda pieniądza elektronicznego, którą można wykorzystać za pomocą wspomnianych Kart Podarunkowych, która podlega dodatkowym opłatom związanym z realizacją zamówienia lub usługami dodatkowymi (np. pudełkami prezentowymi). Kupujący jest wyraźnie informowany o łącznej cenie wraz z kwotami wszystkich opłat przed realizacją zamówienia.
2.2. Przyjęcie zamówienia następuje online w momencie kliknięcia przez Kupującego odpowiedniego przycisku, co stanowi jednocześnie bezwarunkową akceptację niniejszych OZWS.
2.3. Kupujący otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
2.4. Kupujący może dokonać płatności przy użyciu metod płatności wyświetlanych na Stronie internetowej. Kupujący wyraźnie oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z wybranego sposobu płatności w celu zapłaty za zamówienie.
2.5. Wydawca jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego przez Kupującego, jeśli jest on lub był zaangażowany w jakikolwiek rodzaj sporu prawnego dotyczącego płatności za poprzednie zamówienie lub jeżeli ma powody przypuszczać, że doszło do oszustwa, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.


 

ARTYKUŁ 3. KORZYSTANIE Z KART PODARUNKOWYCH

3.1. Warunki korzystania z Kart Podarunkowych reguluje Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych.
3.2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych (wymieniony powyżej).
3.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za sposób wykorzystania Karty Podarunkowej, przy czym Kupujący gwarantuje, że Regulamin Użytkowania Kart Podarunkowych będzie przestrzegany, jeżeli osobą korzystającą z niej będzie ktoś inny niż Kupujący.


ARTYKUŁ 4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY

4.1. Po złożeniu zamówienia na Stronie Internetowej i zatwierdzeniu płatności przez Kupującego, Karty Podarunkowe zostaną fizycznie udostępnione Kupującemu w Centrum Handlowym.
4.2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia realizację zamówienia Kart Podarunkowych, Wydawca jest uprawniony do anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia wszelkie płatności, które mogły zostać dokonane przez Kupującego zostaną zwrócone, a Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie za pomocą wiadomości wysłanej na podany przez niego adres e-mail.
4.3. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Wydawca poinformuje o tym niezwłocznie drogą mailową. W takim przypadku zamówienie zostanie anulowane, a płatność zostanie zwrócona Kupującemu.
4.4. Własność i ryzyko związane z Kartami Podarunkowymi zostają przeniesione w momencie ich przekazania Kupującemu.


ARTYKUŁ 5. PRAWO DO ANULOWANIA

5.1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, może on bezpłatnie i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji anulować zamówienie lub dokonać zwrotu zamówienia w okresie czternastu (14) dni od momentu wydania Karty Podarunkowej.
5.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi powiadomić Wydawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, które jest skierowane do Wydawcy w wyżej wymienionym terminie. Można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy dostępnego w załączniku nr 1 do niniejszych OZWS. Powiadomienie musi zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres: cardsupport@giftify.me. Aby dokonać zwrotu konieczne jest podanie numeru zamówienia.
5.3. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odstąpienie od umowy, dana Karta Podarunkowa zostanie zdalnie zablokowana.
5.4. Jeśli Kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy, Wydawca zwróci cenę zapłaconą za zakupioną Kartę Podarunkową lub Karty Podarunkowe, tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wydawca został poinformowany o decyzji Kupującego o odstąpieniu od umowy. Wydawca dokona zwrotu wówczas zapłaconej kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych kosztów w związku z tym zwrotem.
5.5. Jeśli Karta(y) Podarunkowa(e) została(y) wykorzystana(e), całkowicie lub częściowo, nie może(gą) być zwrócona(e). Kupujący wyraźnie potwierdza, że w przypadku całkowitego lub częściowego wykorzystania Karty Podarunkowej zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy.
 

ARTYKUŁ 6. ZGODNOŚĆ I GWARANCJA

6.1. W odniesieniu do fizycznych Kart Podarunkowych, a także w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, Kupujący korzysta z gwarancji prawnych przewidzianych w. w przepisach powszechnie obowiązujących w Polsce. W przypadku niezgodności związanej z Kartą Podarunkową, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu dwóch (2) miesięcy od powzięcia wiadomości o niezgodności, zawiadomić o tym Centrum Handlowe. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie istniejące niezgodności w momencie dostarczenia Karty Podarunkowej. Usterki lub wady spowodowane przez jakiekolwiek niewłaściwe użytkowanie, takie jak uszkodzenie przez wodę, zaniedbanie i zużycie, nie są objęte niniejszą gwarancją.
6.2  W przypadku niezgodności związanej z Kartą Podarunkową, Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwą Kartę Podarunkową do Centrum Handlowego zgodnie z Artykułem, a Centrum Handlowe wówczas automatycznie wyda kolejną fizyczną Kartę Podarunkową.


ARTYKUŁ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Odpowiedzialność Wydawcy jest ograniczona do przypadku rażącego zaniedbania lub oszustwa. W żadnym wypadku Wydawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za naprawę jakichkolwiek szkód pośrednich (np. utraty reputacji, utraty zysku lub czegokolwiek innego) poniesionych przez Kupującego.
7.2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności lub szkody wynikające z korzystania z sieci internetowej, a związane z siłą wyższą, w szczególności z przerwą w świadczeniu usług, włamaniem z zewnątrz lub wirusem komputerowym lub innym zdarzeniem uznanym za siłę wyższą, zgodnie z orzecznictwem sądów i trybunałów polskich.
7.3. W zakresie dozwolonym przez prawo Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania ze Strony Internetowej.
7.4. Wydawca nie gwarantuje sprawnego działania Strony internetowej. W zakresie dozwolonym przez prawo, Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarię lub przerwę w dostawie Internetu lub inne bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą powstać w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwą w świadczeniu usług, błędami technicznymi, wirusami lub innymi czynnikami, na które Wydawca nie ma wpływu. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby naprawić którekolwiek z wyżej wymienionych szkód w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych.


ARTYKUŁ 8. DANE OSOBOWE

8.1 Szanujemy Państwa życie prywatne i przestrzegamy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Kiedy korzystasz z naszej Strony Internetowej i składasz zamówienie, uzyskujemy o Tobie pewne dane osobowe. W naszej polityce prywatności możesz dowiedzieć się, jakie dane osobowe uzyskujemy i w jakich celach. Naszą politykę prywatności można znaleźć tutaj: https://www.giftify.me/pl/privacy-policy
 

ARTYKUŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

9.1. Wszystkie elementy zawarte na Stronie Internetowej, zarówno słowne, wizualne jak i dźwiękowe, w tym technologia bazowa oraz nazwa domeny, stanowią wyłączną własność Wydawcy lub Centrum Handlowego. Wykorzystanie i prezentacja tych elementów na Stronie Internetowej nie pociąga za sobą zrzeczenia się praw Wydawcy i Centrum Handlowego ani dorozumianego zezwolenia na wykorzystanie całości lub części tych elementów, bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy lub Centrum Handlowego.
9.2. Jakikolwiek link hipertekstowy przesłany nielegalnie do Strony Internetowej, niezależnie od zastosowanej techniki, jest surowo zabroniony (co obejmuje między innymi "framing" oraz "inline linking"). W każdym przypadku, każdy nielegalny link musi zostać usunięty na żądanie Centrum Handlowego lub Partnera Technicznego.


ARTYKUŁ 10. RÓŻNE

10.1. Fakt, że zdecydujemy się nie stosować niniejszych Ogólnych Zasad i Warunków Sprzedaży (lub ich części) nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami w późniejszym terminie lub wobec innego Kupującego.
10.2. Komunikacja między Wydawcą lub Centrum Handlowym a Kupującym odbywa się w języku polskim lub angielskim telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


ARTYKUŁ 11. SKARGI, PRAWO I KOMPETENCJE

11.1. Wszystkie prawa i obowiązki Wydawcy, jak również prawa i obowiązki Kupującego podlegają i muszą być interpretowane zgodnie z prawem polskim.
11.2. Jeśli nie jesteś zadowolony z usług Wydawcy możesz wysłać reklamację. W tym celu skontaktuj się drogą mailową na podany poniżej adres, wskazując i opisując reklamowane kwestfieldie.
Email: complaints@giftify.me
11.3. Jeśli jesteś konsumentem i nie jesteś zadowolony z naszych usług lub sposobu, w jaki Twoja skarga została wewnętrznie rozpatrzona, możesz odwołać się do jednego z następujących mechanizmów rozwiązywania sporów: Komisja Europejska ma dostępną bezpłatną platformę rozwiązywania sporów online (ODR), którą można znaleźć tutaj https://ec.europa.eu/consumers/odr/; lub, pod warunkiem, że spór nie dotyczy zatrucia, uszkodzenia ciała lub śmierci lub że istnieją uzasadnione dowody popełnienia przestępstwa, pozasądowym systemem rozwiązywania sporów między konsumentami a firmami, bez szczególnych formalności, jest Służba Mediacji Konsumenckiej, z którą można się skontaktować za pomocą formularza online (http://www.mediationconsommateur.be/fr/formulaire-de-plainte) lub wysyłając swoją skargę bezpośrednio do Służby Mediacji Konsumenckiej na adres contact@mediationconsommateur.be, lub na ich fizyczny adres, który jest dostępny na ich stronie internetowej (http://www.mediationconsommateur.be)
11.4. Niezależnie od obowiązujących przepisów derogacyjnych przewidujących właściwość innych jurysdykcji (np. dla konsumentów), Centrum Handlowe i Kupujący mogą, jako powód lub pozwany, poddać wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z ich stosunku umownego lub z nim związane, sądom i trybunałom we Wrocławiu.


 
 
 

Załącznik 1: Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 
 
Niniejszy formularz zwrotu musi zostać w pełni wypełniony oraz dostarczony drogą mailową na adres: cardsupport@giftify.me

Odbiorcą zwrotu jest Giftify, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Cantersteen 47, 1000 Bruksela (Belgia).
 
Ja, niżej podpisany, odstępuję od umowy zawartej na odległość, w ramach której zakupiono następujące produkty/usługi:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 

 
— Zamówione dnia (*)/ otrzymane dnia (*): ………………………………………………………….
— Imię i Nazwisko Kupującego: …………………………………………………………………………..
— Adres Kupującego: …………………………………………………………………….………………..
— Podpis Kupującego: …………………………………………………………………………………….
— Numer Konta Kupującego: ………….………………………………………………………………….
— Data odstąpienia od umowy: ………………………………………………………………………..
— Adres mailowy Kupującego:…………………………………………………………………………
(*) niepotrzebne skreślić
 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami dokonania zwrotu.
 
Administratorem danych osobowych jest Giftify, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Cantersteen 47, 1000 Bruksela (Belgia). zarejestrowanej pod numerem BE 0820.246.648.
Dane przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności dostępnej na stronie: https://www.giftify.me/pl/privacy-policy.
 
______________________________________________________
 
 

Ogólne warunki korzystania z Karty podarunkowej


1.       Zakres zastosowania 

1.1 Niniejsze zasady i warunki korzystania z tej Karty podarunkowej („Ogólne warunki korzystania”) mają zastosowanie do każdego Kupującego („Kupujący”) i każdego Posiadacza Karty („Posiadacz Karty”; Kupujący i Posiadacz Karty razem również będą adresowani jako "Ty") tejże Karty podarunkowej ( "Karta podarunkowa"). Kupując i/lub posiadając Kartę podarunkową, zgadzasz się z niniejszymi Ogólnymi warunkami.
1.2 Karta podarunkowa jest wydawana przez firmę Giftify z siedzibą pod adresem: Giftify SA, Cantersteen 47, 1000 Bruksela, Belgia. Dystrybuowana jest do Centrum handlowego Galeria Wileńska pod adresem ul. Targowa 72, 03-734, Warsaw.
1.3 Karta podarunkowa jest wydawana i kupowana tylko w określonej walucie. Karta podarunkowa musi być zakupiona w walucie legalnego środka płatniczego kraju, w którym będzie wydana. Złote polskie (PLN) 
1.4 Po zakupie do Karty podarunkowej nie można dodać żadnych dodatkowych środków, z wyjątkiem przypadku, gdy sprzedawca zwraca wartość transakcji na Kartę podarunkową. Niniejsze Ogólne warunki są dostępne online pod adresem galeriawilenska.giftify.me. W dowolnym momencie w okresie obowiązywania niniejszej umowy można zwrócić się o przekazanie kopii niniejszych warunków.
1.5 Karta podarunkowa nie jest produktem podlegającym regulacjom i w związku z tym nie podlega przepisom dotyczącym pieniądza elektronicznego ani przepisom dotyczącym usług płatniczych.


2. Definicje

2.1 Termin „Karta podarunkowa” oznacza produkt składający się z karty typu prepaid oferowanej na niniejszych warunkach użytkowania. 
2.2 Termin „Kupujący/Posiadacz Karty” odnosi się do strony umowy, która żąda Karty lub nabywa Kartę podarunkową i z niej korzysta. Posiadacz Karty może być też Kupującym Kartę. 
2.3 Termin „Centrum handlowe” oznacza placówkę, w której Kupujący może nabyć Kartę podarunkową i w której można skorzystać z Karty podarunkowej. 
2.4 Termin „Sprzedawcy” odnosi się do różnych placówek, w których świadczone są usługi na rzecz Posiadaczy Kart podarunkowych i uprawnionych do przyjęcia Karty podarunkowej.
2.5 Termin „Sprzedawca” oznacza stronę dostarczającą Kupującemu fakturę lub dowód zapłaty. W tym wypadku stroną tą jest Giftify.2.6 Termin „Ograniczona sieć” oznacza placówki wybrane zgodnie z art. 2.4.
 

3. Zakup i ładowanie Karty podarunkowej

3.1 Zakup
3.1.1 Możesz kupić Kartę podarunkową: 
3.1.1.1 na terenie Centrum handlowego;
3.1.1.2 przez Internet; lub 
3.1.1.3 przelewem, jeśli jesteś firmą (płatnikiem VAT).
3.2 Obowiązek aktywacji kart zakupionych online
3.2.1 Jeżeli Kartę podarunkową zakupiono przez Internet (3.1.1.2) za pomocą płatności przelewem, przed jej wykorzystaniem musisz ją aktywować w ciągu trzech (3) miesięcy od zakupu. W przypadku niedotrzymania trzymiesięcznego okresu aktywacji Posiadacz Karty nie będzie mógł korzystać ze swojej Karty podarunkowej.  3.2.2 Możesz aktywować swoją Kartę podarunkową: 
3.2.2.1 w punkcie informacyjnym w wyznaczonym Centrum handlowym; lub 
3.2.2.2 na stronie galeriawilenska.giftify.me wpisując 
3.2.2.2.1 numer swojej Karty podarunkowej; oraz
3.2.2.2.2 numer zamówienia, który zostanie przesłany do Ciebie e-mailem.
Maksymalna wartość, jaką można zasilić Kartę bez weryfikacji tożsamości Posiadacza Karty, wynosi 4,000 PLN. Środki z Karty podarunkowej będą dostępne do wykorzystania przez okres do dwunastu (12) miesięcy od momentu doładowania.Maksymalna wartość, jaką można zasilić Kartę bez weryfikacji tożsamości Posiadacza Karty, wynosi 4,000 PLN. 
3.3 Aby załadować kartę podarunkową:
3.3.1 możesz skorzystać z karty kredytowej lub debetowej wydanej przez instytucję finansową; 
3.3.2 możesz skorzystać ze strony internetowej Giftify; lub
3.3.3 możesz skorzystać z przelewu bankowego (tylko jeśli jesteś firmą zarejestrowaną jako płatnik VAT).
3.4 Podczas doładowywania karty środkami, wyrażasz zgodę na wykonanie płatności w walucie kraju, w którym Karta podarunkowa została wydana.
3.5 Możemy odmówić wydania lub sprzedaży Karty podarunkowej bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez Kupującego odszkodowania z tego tytułu.
 

4. Korzystanie z Karty podarunkowej

4.1 Karta podarunkowa może być wykorzystywana przez Posiadacza Karty lub może zostać przekazana innej osobie (Nowemu Posiadaczowi Karty), która otrzymała Kartę podarunkową w prezencie. Przekazując Kartę podarunkową, Kupujący ma obowiązek poinformować Nowego Posiadacza Karty o niniejszych ogólnych warunkach jej wykorzystania.
4.2 Karta podarunkowa przeznaczona jest wyłącznie do wykorzystania w sklepach i punktach handlowych uczestniczących będących częścią Centrum handlowego i wyłącznie do dokonywania transakcji w obecności Posiadacza Karty podarunkowej. 
4.3 Twoje saldo zostanie pomniejszone o kwotę każdego dokonanego zakupu. 
4.3.1.   Jeżeli jakikolwiek zakup przekracza dostępne środki lub limity karty, możesz spłacić pozostałą kwotę zakupu inną metodą płatności akceptowaną przez sklep (karta kredytowa, gotówka itp.) pod warunkiem, że sprzedawca akceptuje kombinację takich metod płatności.
4.3.2.    Po zakupie Karty podarunkowej nie można dodać do niej dodatkowych środków.
4.4 Karta podarunkowa nie jest kartą debetową korzystającą ze środków rachunku bankowego. Od środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej nie będą naliczane żadne odsetki.4.5 Nie możesz wykorzystywać swojej Karty podarunkowej do:
4.5.1 Preautoryzowanych płatności okresowych;
4.5.2 Transakcji poza Centrum handlowym;
4.5.3 Transakcji internetowych, nawet na stronach dystrybutorów Centrum handlowego;
4.5.4 Transakcji gotówkowych, w tym zwrotu środków pieniężnych, wypłaty z banków, przelewów pocztowych, czeków podróżnych, wpłaty obcej waluty lub transakcji w obcej walucie, lub;
4.5.5 Jakichkolwiek nielegalnych celów.
4.6 Z Karty podarunkowej nie można skorzystać w sytuacji, gdy Sprzedawca/Centrum handlowe nie jest w stanie uzyskać autoryzacji online gwarantującej posiadanie wystarczających środków do sfinalizowania transakcji.
4.7 Centrum handlowe nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność ani inne aspekty towarów lub usług zakupionych za pomocą Karty podarunkowej.4.8 Karta podarunkowa nie podlega wymianie ani odsprzedaży i nie może wiązać się z koniecznością zapłaty jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego.
4.9 Nie wolno zmieniać Karty podarunkowej ani powiązanych usług świadczonych w kontekście korzystania z Karty podarunkowej.
4.10 Możemy zatrzymać, zawiesić lub ograniczyć wykorzystanie Twojej Karty podarunkowej z powodów związanych z: 
4.10.1.  Bezpieczeństwem Twojej Karty podarunkowej, numerem Karty podarunkowej;
4.10.2. Podejrzeniem nieuprawnionego lub nielegalnego użycia Twojej Karty podarunkowej. W miarę możliwości poinformujemy Cię przed wstrzymaniem, zawieszeniem lub ograniczeniem Twojej Karty podarunkowej. Jeśli nie będzie to możliwe, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie po podjęciu tych działań. Wymóg poinformowania Cię nie ma zastosowania w przypadku naruszenia uzasadnionych środków bezpieczeństwa lub gdy jest to niezgodne z prawem.


5. Transakcje płatnicze

5.1. Centrum handlowe ma prawo założyć, że transakcja została prawidłowo autoryzowana przez Ciebie, wykorzystując Kartę podarunkową na terminalu płatniczym w punkcie Sprzedawcy, lub w sposób, który umożliwił przekazanie Sprzedawcy odpowiednich danych w celu przeprowadzenia transakcji. 
5.2. Transakcja nie może zostać anulowana po przesłaniu jej do nas za Twoją autoryzacją. Typowe podstawy odmowy przyjęcia Karty podarunkowej to:
5.2.1. Transakcja przekracza środki dostępne na Karcie podarunkowej; lub
5.2.2. Uzasadnione podstawy Centrum handlowego wynikające z zasad systemu płatności (Visa lub MasterCard), na który została wydana Twoja Karta Podarunkowa; lub
5.2.3. Uzasadnione podstawy Centrum handlowego co do tego, że takie działanie jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
5.3. Centrum handlowe nie może przeprowadzać transakcji w przypadku wystąpienia siły wyższej lub problemów technicznych leżących po stronie Centrum handlowego lub Sprzedawcy.


6. Transakcje w obcej walucie

Karta podarunkowa może być wykorzystywana wyłącznie do dokonywania transakcji w walucie Karty.
 

7. Sprawdzanie salda Karty

Aby sprawdzić saldo Karty lub przejrzeć jej transakcje, wejdź na stronę galeriawilenska.giftify.me lub, w zależności od dostępności, zadzwoń do Centrum handlowego lub udaj się do punktu obsługi Centrum handlowego lub zeskanuj kod QR. 
 

8. Zwrot

Twoja Karta podarunkowa nie podlega przepisom obowiązującym emitentów pieniądza elektronicznego, w związku z czym nie przysługuje Ci żaden zwrot salda karty.
 

9. Wygaśnięcie Karty

9.1. Zarówno Twoja Karta podarunkowa, jak i jej saldo wygasną dwanaście (12) miesięcy od daty zakupu Karty. Z tym dniem Karta przestanie funkcjonować i nie będzie mogła być używana jako forma płatności.
9.2. Data ważności dostępna jest na stronie galeriawilenska.giftify.me. Można ją także sprawdzić w Centrum handlowym.
9.3. Po wygaśnięciu Karty podarunkowej pozostałe na niej środki nie mogą zostać wykorzystane. Nie będziesz uprawniony do zwrotu salda karty. 
 

10. Środki ostrożności

10.1. Twoja Karta podarunkowa nie może być używana przez osoby trzecie bez pozwolenia;
10.2. Korzystaj z Karty podarunkowej lub jej numeru wyłącznie w celu zawarcia transakcji, oraz
10.3. Jeśli Twoja Karta podarunkowa zostanie zgubiona lub skradziona, lub jeśli uważasz, że mogła ona (lub jej numer) zostać użyta nielegalnie, musisz: 
10.3.1. Zadzwonić do swojego Centrum handlowego w celu zablokowania Karty.
10.3.2. Natychmiast zaprzestać używania Karty podarunkowej i jej numeru. 
10.4. Jeżeli po zgłoszeniu zagubienia, kradzieży lub nielegalnego użycia Karty podarunkowej odnajdziesz ją, należy ją zniszczyć i jak najszybciej powiadomić Centrum handlowe.
10.5. Będziesz odpowiedzialny za każde użycie swojej Karty do czasu powiadomienia Centrum handlowego.
10.6. Jeżeli Twoja Karta podarunkowa lub inna karta zastępcza zostanie zgubiona lub skradziona, po zgłoszeniu jej utraty możesz poprosić Centrum handlowe o wydanie karty zastępczej. Przed wydaniem karty zastępczej zostanie pobrana opłata. Proces ten został szczegółowo wyjaśniony w tabeli podsumowującej na końcu tego dokumentu.10.7. Nie odpowiadamy za:
10.7.1. wszelkie nietypowe lub nieprzewidywalne okoliczności, np. awaria systemów komputerowych, która wystąpi z przyczyn od nas niezależnych, które uniemożliwiają nam regularne świadczenie usługi;
10.7.2. jakiegokolwiek Sprzedawcę, który odmawia przyjęcia (lub spóźnia się z przyjęciem) Twojej Karty lub numeru Karty, lub
10.7.3. W przypadku błędów dot. transakcji zadzwoń do swojego Centrum handlowego.
10.8. Jeśli Twoja Karta podarunkowa nie działa prawidłowo, możesz otrzymać nową w punkcie sprzedaży w Centrum handlowym. Pozostałe saldo Twojej Karty zostanie przeniesione na nową Kartę. 
10.9. Nasza odpowiedzialność w każdym przypadku jest ograniczona do salda na Karcie.
10.10. Saldo wykorzystane przed zablokowaniem Karty podarunkowej nie podlega zwrotowi.
10.11. Każde użycie Karty niezgodne z niniejszymi warunkami może skutkować zablokowaniem Twojej Karty podarunkowej.
 

11. Zmiany Ogólnych warunków korzystania

11.1. Ogólne warunki korzystania, a także ceny i opłaty dodatkowe mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.
11.2. W przypadku wystąpienia takich zmian, obowiązują ogólne warunki korzystania z Karty podarunkowej obowiązujące w dniu jej zakupu.
 

12. Reklamacje i spory

12.1. Centrum handlowe dołoży wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszelkie spory dotyczące niniejszych Ogólnych warunków. 
12.2. Jeśli chcesz złożyć reklamację lub skontaktować się z nami z innego powodu związanego z niniejszymi Ogólnymi warunkami, napisz do swojego Centrum handlowego, skontaktuj wyślij e-mail complaints@giftify.me.
12.3. Przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania w sprawie sporu należy szukać polubownego rozwiązania. Komisja Europejska udostępnia platformę alternatywnego rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm 
 

13. Prywatność

Giftify SA i Centrum handlowe zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony poufności danych Posiadacza Karty. Zebrane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w sposób zgodny z prawem i zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 2016/679).
 

14. Prawa do odstąpienia od umowy

14.1. Jeśli zmienisz zdanie na temat zakupu Karty podarunkowej, którą zakupiono online i nie korzystałeś z tejże Karty, masz możliwość anulowania jej w ciągu czternastu (14) dni od daty zakupu. Za rezygnację z Karty w tym okresie nie zostaną pobrane żadne opłaty. Zwrócimy Ci wartość salda Karty i wszelkie opłaty poniesione w związku z jej zakupem.
14.2. Zwrócimy Ci pieniądze w tej samej walucie, w której została zakupiona Twoja Karta podarunkowa.
14.3. Jeśli chcesz anulować swoją Kartę podarunkową, zwróć ją do Biura obsługi klienta w Centrum handlowym (Karta musi być niepodpisana i nieużywana), wraz z oryginalnym dowodem zakupu w ciągu czternastu (14) dni od zakupu, a otrzymasz pełny zwrot pieniędzy
14.4. Pieniądze mogą zostać zwrócone wyłącznie osobie, która zakupiła Kartę podarunkową. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, Kupujący będzie musiał przedstawić dowód tożsamości (dowód osobisty/paszport), swój numer IBAN, oryginalny paragon (lub inny dowód zakupu) oraz zwrócić Kartę podarunkową. 
 

15. Podsumowanie

W poniższej tabeli podsumowano najważniejsze dane i informacje o produkcie. Poniżej wymienione są również limity salda i możliwe dodatkowe opłaty, które mają zastosowanie do każdej Karty podarunkowej.
Stawki i limity WalutaStawka za zakup karty Bezpłatnie (ale może obowiązywać dodatkowa opłata za każdy inny kanał sprzedaży)Doładowanie Karty za pomocą karty kredytowej lub debetowej Brak opłaty (o ile nie wskazano inaczej)Opłata za wydanie karty zastępczej PLNLimity salda karty Minimalna wartość 20 PLNMaksymalna wartość 4,000 PLNMaksymalna wartość transakcji w punkcie sprzedaży lub online 4,000 PLN


Załącznik 1:Formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas.)
— Do[w tym miejscu Kupujący/Posiadacz Karty wpisuje nazwę Centrum handlowego, jego adres oraz,o ile jest dostępny, jego numer faksu i adres e-mail]:
— Niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży następującego towaru / Umowy świadczenia następującej usługi (*)
— Zamówiono w dniu (*) / otrzymano w dniu (*)
— Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej)
— Data
(*) Niepotrzebne skreślić.